OBCHODNÍ PODMÍNKY » Obchodní podmínky

Nacenění zboží :
je prováděno zákazníkovi zcela nezávazně a bezplatně. Teprve potvrzením nabídky zákazníkem se nabídka stává objednávkou.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu http://www.eshop-strechy.cz

 

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Střechy VSACKO s.r.o., se sídlem Vsetín, Matouše Václavka 1203/16, PSČ 755 01, identifikační číslo 27820190, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52715 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eshop-strechy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).  Adresa pro doručování elektronické pošty je eshop-strechy@seznam.cz.

I.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupujícím fyzická osoba, jež uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, či právnická osoba. V takovém případě se však neaplikují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jež jsou určena k ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. občanského zákoníku, zejména pak ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy a ustanovení o délce záruční doby a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

 

II. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena

II.1 Prodávající prezentuje zboží určené k prodeji prostřednictvím webového rozhraní obchodu, přičemž tato prezentace je pouze informativního charakteru. Prodávající není v žádném případě povinen uzavřít kupní smlouvu, jejímž obsahem by bylo zboží prezentované na webových stránkách – kupní smlouva vznikne teprve okamžikem přijetím nabídky kupujícího (viz níže). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

II.2 Kupující má možnost seznámit se s specifikací zboží v „detailu produktu“, kde prodávající k danému produktu uvádí zejména materiál, z nějž je vyroben, základní technické parametry (výška, šířka), atd.

II.3 Kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu  vkládá do „nákupního košíku“ prezentované zboží.

II.4 Kupní cena je uvedena u konkrétního zboží včetně všech daní a poplatků. Pokud by byla kupní cena zboží uvedena bez DPH, musí být tato skutečnost u ceny výrazným způsobem uvedena, povinnost uvedení ceny i s DPH vedle ceny bez DPH tím není dotčeno.

II.5 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu dále náklady na dopravu a příplatek za provedení platby dobírkou. Náklady na dopravu a příplatek za provedení platby dobírkou jsou uvedeny v rámci informací nacházejících se v „košíku“.

II.6 Příplatek za provedení platby dobírkou činí 145,20 Kč včetně DPH. Možnost platit kupní cenu dobírkou má kupující pouze při dopravě zboží v rámci České republiky.

II. 7 Náklady dopravy jsou v závislosti na jednotlivých způsobech dopravy následující:

- v případě, že hmotnost dopravovaného zboží, včetně obalu, přesahuje 40 kg a doprava se uskutečňuje na území České republiky, náklady dopravy pak činí 405,35 Kč včetně DPH,

- v případě, že hmotnost dopravovaného zboží, včetně obalu, se pohybuje mezi 15 až 40 kg a doprava se uskutečňuje na území České republiky, činí náklady dopravy 296,45 Kč včetně DPH,

- v případě, že hmotnost dopravovaného zboží, včetně obalu, je do 15 kg a doprava se uskutečňuje na území České republiky, činí náklady dopravy 199,65 Kč včetně DPH,

- v případě, že hmotnost dopravovaného zboží přesahuje 15 kg a zboží je dopravováno do Slovenské republiky, činí náklady dopravy 423,50 Kč včetně DPH,

- v případě, že hmotnost dopravovaného zboží, včetně obalu, je do 15 kg a zboží je dopravováno do Slovenské republiky, činí náklady dopravy 302,50 Kč včetně DPH.

Do hmotnosti zboží se nezapočítává hmotnost případných palet.

Prodávající nepožaduje úhradu žádných nákladů dopravy v případě, že kupující zvolí jako způsob dopravy osobní odběr zboží v provozovně prodávajícího.

II.8 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu a příplatek za provedení platby dobírkou současně s úhradou kupní ceny a stejným způsobem, jakým si zvolil, že bude hradit kupní cenu.

II.9 Prodávající po obdržení objednávky kupujícího toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), a to na adresu e-mailu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Následně prodávající po ručním zpracování objednávky zašle kupujícímu e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího e-mail, v němž buďto objednávku akceptuje (a tím bude smlouva uzavřena), anebo navrhne změny v objednávce. V případě navržení změn v objednávce je smlouva uzavřena teprve jejich schválením kupujícím.

II.10. Kupující při vyplňování objednávkového formuláře zvolí jednu ze čtyř možností způsobu úhrady kupní ceny: platba bankovním převodem z bankovního účtu v České republice, platba dobírkou, platba bankovním převodem z bankovního účtu ve Slovenské republice, platba hotově. Hotově je možné platit pouze při osobním odběru zboží.

II.11 V případě, že si kupující zvolí jako způsob úhrady kupní ceny platbu bankovním převodem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o bankovní účet na území České nebo Slovenské republiky, je kupujícímu po odeslání objednávky nejprve zaslána proforma faktura obsahující údaje potřebné k úhradě kupní ceny. Pokud kupující řádně kupní cenu uhradí, je na jeho jméno následně vystavena prodávajícím faktura na kupní cenu a zboží je buď neprodleně odesláno na kupujícím stanovenou doručovací adresu, nebo je připraveno pro osobní odběr kupujícím, a to v závislosti na kupujícím zvolený způsob dodání. Při platbě převodem z účtu zasílá kupující kupní cenu na bankovní účet č. 2049207028/5500.

II.12 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (v „košíku“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)               objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b)              způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c)               nákladech spojených s dodáním zboží,

d)              údaje o případných poplatcích za zvolený způsob platby kupní ceny,

e)               identifikačních údajích kupujícího (zejména jméno, příjmení, bydliště, e-mailovou adresu kupujícího) a

f)                dodací adresu (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

II.12 Prodávající po obdržení objednávky kupujícího toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), a to na adresu e-mailu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. V této zprávě bude rovněž uvedeno, zda objednávku kupujícího prodávající akceptuje. Pokud ano, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí potvrzovacího e-mailu prodávajícího.

II.13 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, popř. před předáním zboží kupujícímu v provozovně prodávajícího při osobním odběru, a to v případech, kdy objednávka vzbuzuje pochybnosti o tom, že byla zaslána s cílem kupní cenu uhradit (např. nápadně vysoká kupní cena či počet zboží apod.).

II.14 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

II.15 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Při úhradě kupní ceny bankovním převodem se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka připíše na účet.

III. Dodání zboží a jeho převzetí

III.1 Prodávající dodá objednané zboží v době co nejkratší po uzavření kupní smlouvy, popř. po uhrazení kupní ceny při zvoleném způsobu úhrady bankovním převodem, jak je uvedeno v čl. II. 11 těchto Obchodních podmínek.

III.2 Kupující je povinen zboží při prvním dodání převzít. Kupující se zavazuje zajistit, aby se na dodací adrese vždy v době od 08:00-20:00 ve všech dnech až do nejzazšího dne dodání zboží nacházela osoba oprávněná zboží převzít.

III.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující je povinen zajistit, aby byly vytvořeny podmínky pro řádné dodání zboží.

III.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě jakéhokoliv poškození zboží při dopravě je povinen kupující informovat i prodávajícího.

III. 5 Při dodání zboží s paletami je kupující povinen na své náklady palety vrátit prodávajícímu, a to do místa podnikání výrobce, popř. do kterékoli provozovny výrobce.

IV. Odstoupení od smlouvy

IV.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

IV.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

IV.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IV.4 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, nejde-li o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

IV. 5 V případě, že po uzavření kupní smlouvy prodávající zjistí, že se objednané zboží již nevyrábí nebo se již do České republiky nedodává, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pokud prodávající po uzavření kupní smlouvy zjistí, že se výrazným způsobem změnila cena objednaného zboží nebo náklady na jeho dodání, je kupující povinen projednat s prodávajícím možnost změny kupní ceny, popř. změny ceny dopravy. V případě, že nedojde mezi stranami k dohodě o změně kupní ceny, popř. změně ceny dopravy, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

V. Nároky z vad předmětu kupní smlouvy (reklamace)

V.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V.2 Ustanovení uvedená v čl. V.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V.3 U zjevných vad se včasnou reklamací myslí oznámení vad kupujícím u prodávajícího dle čl. V.4 těchto Obchodních podmínek ve lhůtě 3 dnů od kontroly provedené kupujícím po dodání zboží.

V.4 Zjištěné vady oznamuje kupující písemně u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího řádné písemné oznámení vady, které obsahuje popis vady a uvedení nároků, které kupující z vadného plnění požaduje. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující je povinen při uplatnění nároků z vad předložit kupujícímu kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. O uplatnění nároku z vad zboží se sepisuje písemný protokol, který kupující obdrží a je povinen si jej uchovat po dobu platnosti záruky.

V.5 Reklamaci vyřídí prodávající do 30 dnů ode uplatnění reklamace, pokud s kupujícím není dohodnuta jiná lhůta. O vyřízení reklamace se sepisuje písemný protokol, který kupující následně obdrží a je povinen si jej uchovat po dobu platnosti záruky.

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních nabídek

VI.1 Kupující dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas prodávajícímu k tomu, aby jako správce zpracovával jeho osobní údaje za účelem jejich využití při poskytování služeb prodávajícího a při nabízení zboží či služeb či zprostředkování této nabídky a při úkonech s tím souvisejících. Souhlas se vztahuje na veškeré osobní údaje, které budou kupujícím prodávajícímu sděleny. Souhlas se poskytuje na dobu 10 let od jeho udělení. Kupující uděluje souhlas, aby prodávající poskytl tyto osobní údaje třetím osobám, a to za stejných podmínek, ve stejném rozsahu a za stejným účelem. Kupující si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým prodávajícímu, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od prodávajícího vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Postup podle předchozí věty nijak nevylučuje možnost, aby se kupující obrátil se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI.2 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

VI.3 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

VII.2 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop-strechy@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

VII.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VII.4 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VII.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

VII.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

VII.7 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

VII.8 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Ve Vsetíně dne 24.2.2014